I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИНСИС“ ООД, ЕИК 200142197 и Посетителите на уеб-сайта http://www.insys.bg (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА

 • Наименование "ИНСИС" ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ : 200142197
 • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Фердинандова 60, ет. 3
 •  Адрес за упражняване на дейността: г гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Фердинандова 60, ет. 3
 • Данни за кореспонденция: гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Фердинандова 60, ет. 3
 • E-mail: info@insys.bg
 • Телефон.: (+359)890 962 222
 • Администратор на лични данни под регистрационен номер в КЗЛД №364515/08.01.2018г.

 

ДАННИ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН  

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите и ползвателите информация относно дейността, услугите и цените на „ИНСИС“ ООД, наричано оттук нататък „ИНСИС“ , както и достъп до публикуваните материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на  „ИНСИС“ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на  „ИНСИС“  

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на  „ИНСИС“, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) „ИНСИС“  не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на „ИНСИС“ ООД върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 6. (1) "ИНСИС” e платформа, достъпна на сайта https://www.insys.bg/, чрез която потребителите имат възможност да се запознаят с предлаганите от "ИНСИС” услуги, както и да отправят запитване чрез създадената за целта онлайн платформа.

 (2) На сайта https://www.insys.bg/ не е възможно да се сключват договори между Потребителите и "ИНСИС”.

 (3) На сайта регистрираният потребител може да получава информация относно изпълнението по договора и да извършва плащания по сключения договор.

 (4) „ИНСИС” идентифицира Потребителите на сайта ЧРЕЗ IP- АДРЕС .

 (5) „ИНСИС” има право да събира и използва информация относно Потребителите на следните  основания:  а/ За целите на изпълнението на предварително сключения с Потребителя договор, б/За изготвянето и отправянето на оферта на база отправено запитване чрез онлайн платформата на сайта

 (6)  Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, телефон, имейл адрес,  както и всяка друга информация, която лицето е предоставило доброволно. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ИНСИС”.

 (7) „ИНСИС” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията или отправеното през платформата запитване  освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на тре ти лица.

 (8) “ИНСИС” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите. 

 (9) Регистрацията на Потребителя се извършва от „ИНСИС” на основание сключен предварително договор.

 (10) Потребителят може да влезе в профила си като въведе потребителското си име, парола и натисне бутон „Вход“.

Чрез натискане на виртуалния бутон "Вход", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, Политики за защита на личните данни, приема ги и се задължава да ги спазва. „ИНСИС” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър с IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “ИНСИС” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Потребителят, който няма сключен договор с „ИНСИС“ и съответно няма регистриран профил е длъжен да предостави пълни и верни данни на „ИНСИС” относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите данни при отправяне на запитване чрез онлайн формата на сайта на „ИНСИС“. В случай на предоставяне на неверни данни “ИНСИС” има право да не отговори на отправеното запитване.

Потребителят може да отправи запитване през онлайн платформата на сайта като въведе следните  данни: име, фамилия, електронна поща, телефон, фирма, запитване и натисне бутона „ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕТО“  имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, Политики з защита на личните данни, приема ги и се задължава да ги спазва.

 (11) Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни на „ИНСИС” относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. В случай на предоставяне на неверни данни “ИНСИС” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

(12) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ИНСИС” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.


V. ПЛАЩАНИЯ

Чл. 7. (1) Потребителят може да изпълнява паричните си задължения по сключения със "ИНСИС" договор чрез  плащане по банков път.

Чл. 8. "ИНСИС” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на "ИНСИС”.

 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 9. (1) „ИНСИС“ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент за защита на личните данни,обективирани в Политика за защита на личните данни и обявени на сайта.

(2) „ИНСИС“  не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от  „ИНСИС“ по всяко време, като  „ИНСИС“   своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от  „ИНСИС“.

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) „ИНСИС“  не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(2) „ИНСИС“  не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали

(3) Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 10. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.06.2018 г.­

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 11. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

РАБОТЕТЕ С НАС

Ще направим всичко възможно, за да създадем следващия ни най-добър проект!